Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Atlas Funding B.V. verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Contact

Uw gegevens worden verwerkt door of namens:

Atlas Funding B.V. (hierna: “Atlas Funding”)

Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM
088 – 205 64 00

Voor vragen over uw hypothecaire geldlening kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via cm@cmisgroup.com. Hebt u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of hebt u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar bovengenoemd e-mailadres t.a.v. de functionaris.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens, voor het verstrekken en beheren van uw hypothecaire geldlening. Wij hebben een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij het aangaan en uitvoeren van een hypotheekovereenkomst is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u uw persoonsgegevens niet aan ons wilt geven, kunnen wij uw hypothecaire geldlening niet (goed) beheren.

Het verwerken van persoonsgegevens doen wij ook, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dit mag volgens ons interne beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons geeft of al dan niet via uw financieel adviseur hebt gegeven:
  • Contactgegevens
  • Identificatiegegevens inclusief BSN nummer
  • Financiële gegevens inclusief IBAN nummer
  • Beroep- en inkomensgegevens
  • Aanvullende relevante gegevens
 • Gegevens die wij via andere bronnen krijgen:
  • Gegevens uit het centraal krediet registratie (BKR-CKI)
  • Gegevens uit het Verificatie Informatie Systeem (VIS)
  • Eventueel gegevens uit diverse registers (waaronder het Centraal insolventie register frauderegisters en sanctielijsten)
  • Gegevens uit het kadaster
  • Gegevens uit de Kamer van Koophandel

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:

 • Uzelf als betrokkene
 • Notaris
 • Bureau Krediet Registratie
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG)
 • Bank
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • Bewindvoerder en/of curator
 • Financieel adviseur
 • Taxateur en Makelaar
 • Deurwaarder

Als wij gebruikmaken van verwerkers die namens ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij hiermee een verwerkingsovereenkomst.

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst of met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wat zijn uw rechten?

Als u uw gegevens wilt inzien of overdragen, mag dit op grond van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen’.

Wilt u uw gegevens inzien of overdragen? Dan kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar cm@cmisgroup.com of per post via:

Atlas Funding
T.a.v. Klantenservice
Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM
088 – 205 64 00

Vermeld in uw verzoek uw adres- en contactgegevens, nummer van uw hypothecaire geldlening en welk recht u wenst aan te spreken.

Als u zelf toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mag u uw toestemming op elk moment intrekken.

In de volgende gevallen kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand adres:

 • als u onjuiste gegevens wilt verbeteren, aanvullen of verwijderen
 • als u wilt dat wij minder gegevens van u verwerken
 • als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen
 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of hebt u een klacht over onze reactie op uw aanvraag? Dan kunt u een klacht indienen bij ons en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Atlas Funding neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen:

 • toevallige of opzettelijke manipulatie
 • verlies
 • vernietiging
 • toegang door onbevoegde personen
 • overige onrechtmatige verwerkingen

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen.

Wijzigingen

Atlas Funding heef het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen dan kunt u de gewijzigde versie vinden op onze website.