Veelgestelde vragen

Hiernaast treft u de actuele rentepercentages van Atlas Funding B.V. aan. Om u op weg te helpen, hebben we de meest gestelde vragen aan Atlas Funding verzameld en de antwoorden alvast voor u opgeschreven. Zit uw vraag er niet tussen of is het antwoord niet helemaal duidelijk? Neem dan telefonisch, per e-mail of per brief contact met ons op.

Atlas Funding heeft vele huishoudens in Nederland geholpen aan een hypotheek om hun droomhuis te financieren. We verstrekken geen nieuwe hypotheken meer, maar onze bestaande klanten kunnen wel bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld hun hypotheek, (extra) aflossen of wijzigingen in hun situatie.

U mag altijd 10% van de oorspronkelijk hoofdsom van een leningdeel per kalenderjaar vergoedingsvrij aflossen. Wanneer u ervoor kiest om meer af te lossen is het mogelijk dat u een vergoeding verschuldigd bent. Dit is mede afhankelijk van de actuele rentestand.

Indien u meerdere keren per jaar een extra aflossing verricht op een leningdeel, is de eerste 10% (van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel) vergoedingsvrij.

Voorbeeld: U mag maximaal EUR 20.000,– per jaar aflossen. In januari lost u EUR 15.000,– af en in augustus lost u nog eens een bedrag van EUR 15.000,– af. De aflossing in januari is vrijgesteld van een vergoeding in verband met vervroegde aflossing. Van de aflossing in augustus is EUR 5.000,– vrijgesteld (jaarlijks EUR 20.000,–, waarvan in januari reeds EUR 15.000,– gebruikt. Er is nog EUR 5.000,– ruimte om vergoedingsvrij af te lossen in dit jaar). Van de aflossing in augustus wordt over EUR 10.000,– de berekening voor een vergoeding in verband met vervroegde aflossing uitgevoerd (EUR 15.000,– min EUR 5.000,– resterende vrijstelling).

Een extra aflossing kunt u overmaken naar dezelfde rekening als waar maandelijks naar toe wordt geïncasseerd door Atlas Funding, ten name van “Stichting Atlas Funding Ontvangsten”onder vermelding van: “extra aflossing, leningnummer + leningdeelnummer”. 

Volledige aflossing van één of meerdere leningdelen
Wanneer u een lening(deel) volledig wenst af te lossen dient u dit uiterlijk 14 werkdagen voor de datum van aflossing schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij een aflosnota opstellen. Nadat u deze aflosnota per post heeft ontvangen, kunt u overgaan tot het overmaken van het bedrag.

Gedeeltelijke aflossing van een leningdeel
Een gedeeltelijke aflossing hoeft niet op voorhand te worden aangekondigd. Wanneer u op meerdere leningdelen wilt aflossen, maakt u dan voor elk leningdeel een aparte, individuele overschrijving aan. Één overboeking met als omschrijving “meerdere leningdelen” kan niet worden verwerkt.

Normaal gesproken ontvangt u aan het begin van de volgende maand (nadat uw extra aflossing is verwerkt) de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.
Voorbeeld 1: U maakt op 24 november een extra aflossing over. Deze wordt verwerkt per 3 december. U ontvangt begin januari de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.
Voorbeeld 2: U maakt op 4 november een extra aflossing over. Deze wordt verwerkt per 27 november. U ontvangt begin december de schriftelijke bevestiging van de extra aflossing.

Aanvulling:
Extra aflossingen die na 26 december worden ontvangen, kunnen niet altijd in hetzelfde jaar worden verwerkt. Deze aflossingen zullen dan in het volgende jaar worden verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat u de aflossing dan niet op de eerst volgende jaaropgave zult terugzien, maar pas op de volgende jaaropgave. Uiteraard heeft de (gedeeltelijke) aflossing wel tot gevolg dat uw hypotheek wordt verlaagd en dat uw maandtermijn wordt aangepast.

Neemt u, voordat u een beslissing neemt om een extra aflossing te doen, contact op met uw financieel adviseur over de (mogelijke) gevolgen.

Indien er sprake is van een (gedeeltelijke) vervroegde aflossing als gevolg van een situatie anders dan genoemd onder “Boetevrij aflossen” in de leningvoorwaarden, zijn de boetebepalingen van toepassing. De vergoeding voor extra of algehele aflossing wordt berekend over het bedrag aan extra aflossing boven het vrijgestelde bedrag van 10% van de hoofdsom. Vervroegde aflossing is mogelijk per gehele lening of per leningdeel.

Algemeen
Bij een extra aflossing of algehele aflossing van een leningdeel waarvoor een vast rentepercentage van toepassing is, zal een vergoeding verschuldigd zijn over het afgeloste bedrag. Bij de berekening van de boete wordt rekening gehouden met de hiervoor vermelde toegestane boetevrije aflossing, tot een maximum bedrag van 10% van de het oorspronkelijke leningdeel.

Deze boete is gelijk aan de som van de positieve renteverschillen tussen de toekomstige maandelijkse rentebetalingen tegen het tarief op de huidige lening enerzijds, en de rente op een vergelijkbare lening met een rentevastheidsperiode gelijk aan de resterende rentevastheidsperiode(n) van de af te lossen lening(delen), contant gemaakt tegen het laatst genoemde tarief anderzijds.

Indien er sprake is van een resterende tijd van de rentevastheidsperiode welke niet overeenkomt met een alsdan gevoerde rentevastheidsperiode, wordt gekeken naar de naastgelegen kortere rentevastheidsperiode. Indien deze naastgelegen kortere rentevastheidsperiode niet wordt aangeboden, wordt bij de berekening uitgegaan van de naastgelegen langere rentevastheidsperiode.

Voorbeeld 1: U hebt een 10 jaar vaste rente (120 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 5 jaar en drie maanden (63 maanden). Er wordt dan naar de actuele rentestand gekeken, specifiek naar de twee naastgelegen (langer en korter) rentevaste perioden. In dit voorbeeld zal worden gekeken naar de rentestand behorende bij een rentevaste periode van 60 maanden (5 jaar) en 72 maanden (6 jaar). Het hoogste rentepercentage zal worden gebruikt als uitgangspunt in de berekening van de vergoeding vervroegde aflossing.

Voorbeeld 2: U hebt een 30 jaar vaste rente (360 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen exact 10 jaar (120 maanden). Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode van 120 maanden (10 jaar).

Voorbeeld 3: U hebt een 1 jaar vaste rente (12 maanden). De resterende rentevastheidsperiode is op het moment van aflossen 7 maanden. Er wordt dan gerekend met het percentage van de rentevastheidsperiode die daar het dichtst bij in de buurt ligt, namelijk de rentevaste periode van 1 jaar (12 maanden).

Voorbeeld 4: U hebt een maandvariabele rente. Er is geen vergoeding in verband met vervroegde aflossing verschuldigd.
Bij de bepaling van de vergoeding wordt het vergelijkingspercentage volgens bovenstaande methodiek, op de volgende momenten vastgesteld:

– in geval van een extra aflossing: op het moment van ontvangst van de extra aflossing (de valutadag);
– in geval van algehele aflossing: 14 dagen vóór het moment waarop u tot het verrichten van de betaling overgaat.

Indien u (of de notaris) ons echter in dat laatstgenoemde geval niet ten minste 14 dagen vóór het betalingsmoment schriftelijk om een aflosnota verzoekt, wordt het dagrentepercentage gehanteerd dat geldt op het moment van ontvangst van het schriftelijk verzoek door Stater.

De actuele dagrentepercentages kunt u hier terugvinden.

Boetevrij aflossen

In geval van de onderstaande situaties geen boete verschuldigd als gevolg van de vervroegde aflossing van een lening(deel):

Maandvariabele rente
Bij leningdelen met maandvariabele rente kunt u boetevrij aflossen.

Bij overlijden
Indien binnen twaalf maanden na overlijden van een schuldenaar een aflossing plaatsvindt die gedaan wordt in verband met dat overlijden, is geen boete verschuldigd.

Tenietgaan onderpand
Indien een volledige aflossing plaatsvindt binnen twaalf maanden na het volledig tenietgaan van het onderpand, bent u geen boete verschuldigd.

Op renteherzieningsdatum
Indien een aflossing plaatsvindt op de renteherzieningsdatum, bent u geen boete verschuldigd.

Jaarlijkse vrijstelling
U kunt altijd jaarlijks extra aflossen tot een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijke leningsbedrag zonder dat u hierover een vergoeding hoeft te betalen. Onder het oorspronkelijke leningsbedrag verstaan we het in de offerte genoemde bedrag van het desbetreffende leningdeel.

Bij vrijwillige onderhandse verkoop van het onderpand
Indien de volledige aflossing van de hypotheek direct verband houdt met de verkoop van het onderpand, bent u geen boete verschuldigd. Deze verkoop moet wel gepaard gaan met zowel juridische (bij notariële akte) als feitelijke levering van het gehele onderpand. U dient daadwerkelijk te verhuizen zodat de levering vrij van huur en gebruik geschiedt. Het pand dient verkocht te worden aan een derde en die derde mag geen rechtspersoon dan wel samenwerkingsvorm zijn waarbij u bent betrokken.

 

U kunt de actuele rentestand downloaden op de Homepage maar ook op onze pagina Rente.

Uiterlijk drie maanden voor de afloop van uw rentevaste periode ontvangt u een renteherzieningsvoorstel per post. U kunt uw keuze tot uiterlijk twee weken voor het verlopen van de rentevaste periode aan ons doorgeven.

Houdt u er aub rekening mee dat u, conform de Algemene voorwaarden, het getekende renteherzieningsvoorstel per aangetekende post of per e-mail dient te versturen.

Als u dit voorstel uiteindelijk niet getekend retourneert, zal uw rentevaste periode gelijk blijven aan uw huidige rentevaste periode tegen de rente die in het voorstel is genoemd. Dit is vastgelegd in de Algemene voorwaarden die gelden voor uw hypotheek.

Het rentepercentage hangt voor een groot deel samen met de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkten. In de afgelopen periode heeft, na een langere periode van rentedalingen en van zeer lage rentes, de ECB de marktrente in stapjes verhoogd. Deze hogere marktrente heeft geleid tot hogere hypotheekrentes.

Wij kunnen geen voorspellingen doen over de renteontwikkelingen in de toekomst en weten dus niet of de rentes in de toekomst verder gaan stijgen of gaan dalen.
Uw renteherzieningsbrief geeft verschillende opties aan waaruit u kunt kiezen; het renteherzieningsmoment is altijd een goed moment om te kijken of uw hypotheek nog past bij uw financiële situatie. Neem daarvoor contact op met uw financieel adviseur. Deze kan u van advies voorzien op basis van uw huidige en toekomstige inkomenssituatie.

Meer weten over rente? Kijkt u ook naar de uitleg die te vinden is op bijvoorbeeld de website van de DNB: https://www.dnb.nl/actuele-economische-vraagstukken/rente/

Een hypotheek van Atlas Funding kent twee keer per jaar een renteherziening, namelijk op 1 april of 1 oktober.
Wanneer uw rente precies afloopt is afhankelijk van de bij aanvang gekozen rentevastperiode.
Indien de ingangsdatum van uw rente tussen 1 januari en 30 juni is, zal uw rente worden herzien op 1 april.
Indien de ingangsdatum van uw rente tussen 1 juli en 31 december is, zal uw rente worden herzien op 1 oktober.

Hebt u een maandvariabele rente, dan kan uw rente maandelijks aangepast worden.

U kunt altijd uw rente omzetten naar een andere rentevaste periode.

Bij het voortijdig wijzigen van uw rentevaste periode brengen wij EUR 200,– aan administratiekosten in rekening. In verband met het vroegtijdig beëindigen van uw rentecontract kunt u boeterente verschuldigd zijn. Het is raadzaam contact op te nemen met uw financieel adviseur over de mogelijke financiële en fiscale gevolgen.

Zowel de administratiekosten als de eventuele boeterente dienen/dient op voorhand te worden voldaan. Mogelijk brengt uw financieel adviseur aanvullende kosten voor een advies bij u in rekening.

De jaaropgaven worden elk jaar, gefaseerd, in de eerste helft van februari per post aan u verzonden.

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u uw rentecondities meenemen naar uw volgende woning. Voor de exacte voorwaarden, mogelijkheden en berekeningen kunt u terecht bij uw financieel adviseur.

Alleen een onafhankelijk financieel adviseur die is aangesloten bij Atlas Funding kan de aanvraag voor een “verhuis-/meeneemregeling” indienen.

Voor deze verhuis-/meeneemregeling brengt Atlas Funding een bedrag van € 200,00 aan administratiekosten in rekening. Mogelijk brengt uw financieel adviseur aanvullende kosten voor een advies bij u in rekening.

Verhuur van uw woning is niet mogelijk zonder toestemming van de geldverstrekker. Verhuur van uw woning is onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van bepaalde situaties mogelijk.

U kunt een aanvraag tot verhuur van uw woning schriftelijk bij ons indienen. Aan de hand van uw aanvraag zal Atlas Funding het verzoek tot verhuur beoordelen.

Een adreswijziging dient schriftelijk te gebeuren.
Download hier het adreswijzigingsformulier.

Wanneer u het formulier hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het inscannen en per e-mail sturen aan cm@cmisgroup.com of per post aan ons opsturen naar:

Atlas Funding
Postbus 218
3000 AE ROTTERDAM

Stuur uw verzoek naarcm@cmisgroup.com of naar Postbus 218, 3000 AE Rotterdam, dan sturen wij uw een incassoformulier toe.

Let u erop  dat alle rekeninghouders voor de incassomachtiging dienen te tekenen en een kopie geldig legitimatiebewijs en recent bankafschrift wordt bijgesloten.

Nee, dit is niet mogelijk. Een onafhankelijk advies is in uw belang. Om die reden dient u zich te wenden tot een intermediair, zodat u zelf kunt kiezen wie u in vertrouwen neemt over uw financiële situatie.

Een financieel adviseur kan u helpen uw financiële en/of fiscale situatie in kaart te brengen. Voor elke wijziging die u wenst te maken op uw lopende hypotheek verwijzen wij u dan ook graag naar uw financieel adviseur.

Als u al een financieel adviseur hebt, dan is het van belang dat deze adviseur bij Atlas Funding is aangesloten. Om te controleren of uw adviseur bij Atlas Fundingis aangesloten, kunt u ons via het contactformulier een verzoek sturen.

Hebt u nog geen financieel adviseur, ook dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Atlas Funding brengt bij de leningnemers in bepaalde gevallen administatiekosten in rekening.

Hieronder treft u een overzicht aan met de werkzaamheden waarvoor € 200,00 administratiekosten in rekening worden gebracht:

– Het verpanden van een nieuwe verzekeringspolis
   ( al dan niet ter vervanging van de huidig verpande verzekeringspolis)

– Een vrijwillige tussentijdse wijziging van de rentevastperiode
Naast de administratiekosten kan er sprake zijn van boeterente.

– Het omzetten van de aflosvorm

– het onderhands verhogen van de hypothecaire geldlening

– Een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid

– Een verhuisregeling ( in combinatie met enig andere wijziging)

Voor een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met een hierboven genoemde wijziging wordt € 400 in rekening gebracht.

In de volgende gevallen zal Atlas Funding geen administratiekosten in rekening brengen:

– Rentemutaties ontstaan door het aflopen van de rentevastperiode

– Aanpassingen op de variabele rente

Een pro forma aflosnota kunt u opvragen door een email te versturen naar: cm@cmisgroup.com.
Vermeld in uw email duidelijk uw leningnummer, het eventuele leningdeelnummer welke u wilt aflossen.

Een pro forma aflosnota bevat slechts een indicatie van de eventuele vergoeding in verband met vervroegde aflossing. Aan de inhoud van een pro forma aflosnota kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt ons op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot  17:00 uur bellen op: +31 (0) – 88 205 6445

U kunt ons mailen via: cm@cmisgroup.com

Wilt u meer weten of een afspraak maken voor nadere kennismaking? Onze medewerkers staan u graag te woord.

 

Het is bij Atlas Funding niet mogelijk om de waarde van een (verpande) polis te verrekenen met de af te lossen hypotheek. Wel is het mogelijk om eerst de hypotheek (gedeeltelijk) om te zetten naar een andere aflosvorm (bijvoorbeeld annuïtaire aflossing). Bij een dergelijke omzetting is het verplicht dat de afkoopwaarde van de polis en/of beleggingsrekening wordt afgelost op de lening. De afkoopwaarde van de polis wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse vergoedingsvrije aflossing.

De gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke omzetting bedraagt zes weken. Nadat alle relevante bescheiden zijn ontvangen én akkoord zijn bevonden door Atlas Funding B.V. (inclusief de ontvangst van de afkoopwaarde van de polis op de rekening van Atlas Funding B.V.) zal de omzetting worden geëffectueerd. De ingangsdatum van een dergelijke wijziging is altijd de eerste van de volgende maand.

Rentemiddeling is niet mogelijk bij Atlas Funding. Het is wel mogelijk om de rente tussentijds aan te passen. Er kan een vergoedingsrente verschuldigd zijn doordat het rentecontract voortijdig wordt afgebroken.

Atlas Funding is aangesloten bij het onafhankelijk financiële klachteninstituut (Kifid). Leest u hier de uitgebreide klachtenprocedure.